Rauw, direct en oer-Schiedams Kickboksen

Kickboksen en Thaiboksen bij Team Pasztjerik Schiedam.

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. Definities

ARTIKEL 2. Voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Team Pasztjerik en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Team Pasztjerik en het lid.

2.2. Team Pasztjerik is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden en condities te wijzigen. Hiervoor zal Team Pasztjerik het lid tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsnog wordt toegepast. Indien een lid een voor hem/haar nadelige wijziging niet wenst te accepteren, dan kan het lidmaatschap beëindigd worden met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Team Pasztjerik te zijn ontvangen.

ARTIKEL 3. Lidmaatschap

3.1. Het lidmaatschap komt tot stand door het invullen van het inschrijfformulier, en betaling van de contributie van de 1e en hele kalendermaand.

3.2. Het lidmaatschap, lidmaatschapsformulier is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar

3.3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle lidmaatschapsvormen of overeenkomsten betreffende personal training en groepslessen, die tussen Team Pasztjerik en de klant worden gesloten.

3.4. Na inschrijving ontvangt de klant binnen enkele werkdagen een bewijs van deze inschrijving per e-mail.

3.5 Ieder Lid heeft bij inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan Team Pasztjerik mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder een boete en zonder een opgaaf van reden. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en/of indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap. Indien het lid binnen de bedenktijd (14 dagen) besluit af te zien van het lidmaatschap, is Team Pasztjerik gerechtigd om de betaalde contributie van de 1e kalendermaand te vorderen (kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van Team Pasztjerik en voor verwante adminstratiekosten).

3.6. Team Pasztjerik behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

3.7. Team Pasztjerik heeft het recht om op ieder moment een identificatie van een Lid te vragen om na te gaan of de persoon een lidmaatschap heeft.

 3.8. Team Pasztjerik kan in de zomerperiode en tijdens feestdagen een aangepast rooster invoeren. Dit is reeds verrekend in het lidmaatschap. Team Pasztjerik is dan ook bevoegd om de gym geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

ARTIKEL 4. Lidmaatschapsgelden

4.1 Het lidmaatschap dient volledig bij vooruitbetaling te worden voldaan per automatische incasso (per maand) of per contante betaling of overschrijving (bewijs overhandigen). Bij een niet tijdige betaling is de deelnemer in verzuim en is het gehele nog openstaande bedrag van zijn of haar lidmaatschap direct opeisbaar. Tevens kan direct de toegang tot Team Pasztjerik worden ontzegd. Zodra de totale achterstand betaald is kan de deelnemer weer meedoen met de lessen. Indien de deelnemer niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan is Team Pasztjerik bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de overeenkomst. Oftewel het Lid kan een aantal dagen eerder gebruik maken van de faciliteiten van Team Pasztjerik, is het Lid over deze extra dagen een standaard maand eenheid lidmaatschapsgeld verschuldigd. Team Pasztjerik hanteert lidmaatschapsgeld per hele maand en berekent geen separate inschrijfgelden.

4.3. Bij iedere nieuwe inschrijving worden er inschrijf- en administratiekosten gemaakt. Team Pasztjerik hanteert geen separaat tarief voor inschrijfgeld en is verrekend in de standaard kalendermaand tarieven

4.4. Team Pasztjerik behoudt zich het recht voor om achterstallige betalingen te innen via SEPA automatische incasso.

ARTIKEL 5. Duur lidmaatschap, opschorting en beëindiging

5.1. Het lidmaatschap wordt afgesloten voor een vaste looptijd van één kalendermaand en wordt automatisch verlengd met één kalendermaand. Als er dan ook niet tijdig wordt opgezegd dan wordt het lidmaatschap na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. De klant kan op ieder moment het contract opzeggen. De opzegtermijn bedraagt een kalendermaand. De opzegging dient schriftelijk per mail of per post te worden ingediend. De klant ontvangt na afmelding een bevestigingsbericht per mail/post.

5.2. Om de goede ontvangst van de opzegbrief (per post) te waarborgen, adviseert Team Pasztjerik deze per aangetekende brief te verzenden.

5.3. Team Pasztjerik mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling: a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan; b. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert; c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid; d. indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

5.4. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Team Pasztjerik het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 3 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van Team Pasztjerik – deugdelijk bewijs.

5.5. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

ARTIKEL 6. Prijswijziging

Het lidmaatschap welke de klant verschuldigd is, kan door Team Pasztjerik periodiek worden bepaald en kan worden verhoogd. De verhoging is afhankelijk van het aanbod van het aantal lessen en het aanbod omtrent de faciliteiten van Team Pasztjerik. Een eventuele prijsverhoging wordt door Team Pasztjerik vier weken voorafgaand bekend gemaakt. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de klant het recht om het lidmaatschap binnen 4 weken na de bekendmaking op te zeggen. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.

ARTIKEL 7. Aansprakelijkheid

7.1. Team Pasztjerik is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid door de medewerkers van Team Pasztjerik.

7.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Team Pasztjerik, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.

ARTIKEL 8. Informatieverplichting en klachten

8.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan Team Pasztjerik te worden doorgegeven.

8.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Team Pasztjerik kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid. 8.3. In geval van klachten met betrekking tot Team Pasztjerik dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de de Hoofdtrainer, of trainers eventueel per mail, contactgegevens zijn te vinden op de website (www.team-pasztjerik.nl).

ARTIKEL 9. Privacy

9.1. Team Pasztjerik verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

9.2. Team Pasztjerik verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteurenadministratie en klachtenafhandeling, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Team Pasztjerik en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Team Pasztjerik.

ARTIKEL 10. Gymreglement (huisregels)

10.1. Het Lid is bekend met de door Team Pasztjerik gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de gym en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

10.2. De gym kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

ARTIKEL 11. Slotbepalingen

11.1. Op alle door Team Pasztjerik gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

11.2. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.